Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж цэсний мэдээллүүд