5 сая төгрөгөөс дээшхи мөнгөн гүйлгээ цэсний мэдээллүүд